Публічний договір про надання послуг з прокату пристроїв для нагрівання glo™

м. Київ «25» січня 2024 року

ТОВ «Хіт-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 42275040 Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35 (надалі – «Наймодавець») в особі директора Погорєлова Вячеслава Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони

Фізична особа, яка досягла 18 років, проживає на території України і споживає нікотиновмісні вироби, а також приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання підписаної Заяви про приєднання до умов цього Договору (надалі – «Наймач»), з іншої сторони,

далі разом – Сторони, а кожне окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з прокату пристроїв для нагрівання gloтм (далі – Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором та договором приєднання в розумінні статей 633 та 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Наймача до всіх його умов в цілому, шляхом надання підписаної Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору).
1.2. Фірмовий простір gloтм – магазини gloтм Studio та gloтм pop-up
1.3. Сайт – веб-сайт myogo.com.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору), Наймодавець передає Наймачеві в тимчасове платне користування пристрій для нагрівання gloтм (надалі також «Предмет прокату»), а Наймач приймає для використання в особистих побутових цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Наймач зобов’язується оплатити за Предмет прокату та повернути його Наймодавцю в належному стані у визначені строки.
2.2. Предметом прокату є обраний Наймачем з наявного у Наймодавця асортименту пристрій для нагрівання gloтм, який в повній мірі відповідає вимогам Наймача.
2.3. Предмет прокату не вибуває з власності Наймодавця незалежно від строку користування, вартості прокату та будь-яких інших обставин.

3. УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОКАТУ

3.1. Наймач зможе оформити прокат пристрою gloтм, якщо:

  • Він є повнолітнім споживачем нікотиновмісної продукції;
  • Він бажаєте протестувати роботу пристрою для нагрівання glo™;
  • Він не маєте зареєстрованих на Сайті пристроїв gloтм аналогічної моделі
  • Він користується одним із пристроїв glo™ і бажаєте випробувати іншу модель з лінійки девайсів (Наприклад, якщо пристрій Наймача — glo™ PRO SLIM, він можете взяти для прокату пристрій glo™ HYPER X2. І навпаки).

3.2. Послугою прокату можна скористатися на території України, де знаходяться Фірмові простори gloтм (за виключенням тимчасово окупованих територій та територій проведення військових дій), а також через Сайт з використанням кур’єрського сервісу IPOST чи служби доставки Нова Пошта.
3.3. Строк прокату становить 21 день включно та відраховується з моменту передачі Предмету прокату Наймачеві.
3.4. Наймач приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору) в одному з Фірмових просторів gloтм з документами, що посвідчують його особу або через Сайт.
3.5. Наймодавець залишає за собою право не видавати пристрій gloтм для прокату у разі виникнення сумнівів щодо оригінальності документів або статусу повнолітнього споживача
нікотину.
3.6. Пристрій для нагрівання glo™ надається для прокату виключно особисто в руки
Наймачеві і не підлягає передачі третім особам.
3.7. Під час здійснення Наймачем прокату, представник Наймодавця залишає за собою право
зв’язатися із Наймачем, щоб дізнатися про його досвід використання пристрою для нагрівання glo™ та проконсультувати у разі виникнення запитань.
3.8. Якщо Наймач раніше оформлював прокат пристроїв gloтм, він можете оформити його
повторно. Видача одночасно більше ніж одного пристрою для нагрівання glo™ Наймачу не допускається.
3.9. Після закінчення строку дії прокату пристрою для нагрівання glo™, його необхідно повернути до Фірмового простору gloтм , в якому даний пристрій був отриманий Наймачем у користування, або через службу доставки Нова Пошта на вказану Наймачем адресу за рахунок Наймодавця.
3.10. Наймач зобов’язаний повернути Предмет прокату до завершення строку дії прокату.

4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуги прокату становить 72 грн з ПДВ.
4.2. Повна оплата вартості прокату здійснюється у момент передачі Предмету прокату в готівковій формі/за допомогою платіжної картки у Фірмовому просторі gloтм. В безготівковій формі з використанням платіжної системи Liqpay при замовленні послуги прокату через Сайт службою доставки Нова Пошта. В готівковій формі при отриманні через кур’єрський сервіс IPOST

5. УМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ

5.1. У випадку втрати або знищення Наймачем наданого для прокату пристрою для нагрівання glo™, Наймодавець залишає за собою право вимагати відшкодування вартості Предмету прокату, що вказана у підписаній Наймачем Заяві про приєднання до цього Договору.
5.2. Наймодавець не надає грошового чи іншого виду матеріального відшкодування Наймачеві, у випадках незадоволеності Наймача від будь-якого аспекту використання пристрою для нагрівання glo™ під час прокату, дострокового повернення пристрою для нагрівання glo™ Наймачем з прокату.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Своїм підписом у договорі Наймач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (мета обробки: договірні відносини).
6.2. Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення, блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети. Наймач дає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса проживання, контактна інформація (адреса(и), номер мобільного телефону, адреса електронної пошти та ін; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, фотокопії паспортів, водійських посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Наймачем при заповненні Заяви про приєднання до цього Договору, а також дані, які можуть знадобитися Наймодавцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.
6.3. Наймодавець вживає всіх необхідних організаційних та технічних засобів для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Наймачем Заяви про приєднання до цього Договору.
7.2. Договір припиняє свою дію після виконання Наймачем дій передбачених п. 3.9 Договору.
7.3. Наймодавець залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до цього Договору без попереднього узгодження та додаткового повідомлення, шляхом оприлюднення останньої редакції вказаного Договору на Сайті та у Фірмових просторах gloтм. Дата останньої редакції Договору зазначається в верхньому правому куті на першій сторінці.

8. РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ

ТОВ «Хіт-Трейд»
Місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд.35.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 42275040
ІПН: 422750415511
IBAN: UA893071230000026001010575383
ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро
Телефон:6006
E-mail: support@myogo.info

Точки продажу